Hledáme posilu do týmu

Hledáme posilu do týmu na pozici VYCHOVATEL/   RANNÍ VYCHOVATEL.

Své životopisy a motivační dopisy můžete zasílat na e-mail: richterova@ddfulnek.cz.

Požadujeme vzdělání podle § 16 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič, samostatnost v rozhodování, odolnost vůči stresu a zodpovědnost.

 

 

 

Info o domově

V DD musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.

Účelem DD je zajišťovat nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen "dítě"), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

DD spolupracuje s rodinou dítěte a poskytují jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. DD spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte.

DD pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem DD je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do DD mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. DD může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let (dále jen "nezaopatřená osoba"), podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy

Info o domově

Dětský domov Loreta leží na pěkném, slunném a relativně klidném místě. Jeho poloha, na kopečku, nám umožňuje vidět nejen do nejbližšího okolí, ale celé městečko máme jakoby na dlani. Budova našeho domova patří k historickým památkám města Fulnek a prošla celkovou rekonstrukcí. Všechny děti, tety i strejdové se do vily Lorety nastěhovali 2. Listopadu 2009. Do této doby byl náš dětský domov umístěn v historické budově bývalého Knurrova domu, vedle památníku Jana Ámose Komenského, na ulici Sborová 81. Bohužel, již nesplňoval podmínky pro pěkné bydlení dětí a dnes slouží občanům města jako Informační centrum.